Thông tư 45/TT – BCA/2009 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

13/01/2020 1436

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

09/01/2020 1406

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ được pháp luật quy định như sau: Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Nghị định 19/2015/NĐ-CP

30/01/2020 904

Nghị định này quy định chi tiết: Điểm đ Khoản 1 Điều 38; Khoản 5 Điều 61; Khoản 3 Điều 68; Khoản 7 Điều 70; Khoản 3 Điều 75; Khoản 5 Điều 104; Khoản 3 Điều 146; Khoản 2 Điều 151; Khoản 3 Điều 167 của Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tác
096 692 6611
messenger icon zalo icon